Download algemene voorwaarden

 
 
De prijzen in onze webshop zijn excl. 21% btw
 
Artikel 1: Algemeen
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen tussen JFK Kantoor- en Projectinrichting en haar handelsnamen, statutair gevestigd te Zwolle, verder te noemen "JFK Projectinrichting", en haar afnemers of opdrachtgevers, verder te noemen "de koper", welke zijn ontstaan hetzij door overeenkomst, hetzij door de wet.
2) Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden zijn voor JFK Projectinrichting slechts bindend, indien en voor zover deze door JFK Projectinrichting schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
3) Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd blijkt te zijn met een wettelijk voorschrift, dan zal deze bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft deze bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen gehandhaafd blijven.
4) JFK Projectinrichting wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper van de hand. Onder 'zaken' wordt in deze voorwaarden tevens verstaan het leveren van diensten, zoals interieurontwerp, projectmanagement, montage, service en onderhoud. Met 'koper wordt tevens de opdrachtgever bedoeld.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding
1) Alle offertes en aanbiedingen door of namens JFK Projectinrichting gedaan door een vertegenwoordiger van JFK Projectinrichting, tot levering van zaken of het verrichten van dien­sten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend totdat zij door de directie van JFK Projectinrichting zijn goedgekeurd en kunnen te allen tijde worden herroepen als de koper wijzigingen aanbrengt.
2) Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging door JFK Projectinrichting.
3) In het geval JFK Projectinrichting de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt het enkele feit van ieder begin van uitvoering dan wel levering c.q. het verrichten van de dienst voldoende bewijs van het bestaan van goedkeuring en daarmee van de overeenkomst.
4) JFK Projectinrichting heeft het recht een aanbod jegens een koper, die dat heeft aanvaard, mits binnen drie werkdagen na de aanvaarding, te herroepen, indien zij om haar moverende redenen de overeenkomst niet wenst aan te gaan.

Artikel 3: Prijs
1) De opgegeven prijzen voor leveringen in Nederland zijn franco koper. Prijsopgaven zijn exclusief btw en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. Eventuele logistieke kosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze bedragen 4% van de factuurwaarde excl. btw met een minimum van €35 voor levering achter de eerste deur begane grond. In geval van montage bedragen deze kosten 5%. JFK Projectinrichting is gerechtigd het netto factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperking toeslag van 2% te verhogen.
2) Bij betaling vóór of op de vervaldag mag de koper het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur. Voor orders boven € 2.000 geldt een aanbetalingsverplichting van ten minste 30% van de overeengekomen prijs. Het restant dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij projecten zal met de koper per project een betalingsschema worden overeengekomen

Artikel 4: Levering
1) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken door JFK Projectinrichting vanaf magazijn Zwolle. De levering van zaken door JFK Projectinrichting aan de koper vindt plaats op het tijdstip waarop de gekochte zaken aan de koper ter beschikking worden gesteld. Indien de koper het vervoer verzorgt, zijn de kosten van het vervoer en het risico vanaf de belading voor rekening van de koper.
2) JFK Projectinrichting heeft het recht te allen tijde een deelbare order in twee of meer gedeelten af te leveren en die gedeelten terstond in rekening te brengen.
3) JFK Projectinrichting behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.
4) Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de levering voor risi­co van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen.
5) Overeengekomen levertermijnen zullen nimmer als fatale termijn kunnen worden aangemerkt. Bij overschrijding van de over­een gekomen termijn zal JFK Projectinrichting in overleg treden met de koper.
6) De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop deze volgens overeenkomst hem worden bezorgd.
7) Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper, die alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn.
8) Geleverde zaken worden in beginsel nimmer door JFK Projectinrichting teruggenomen; in geval, om welke reden ook, JFK Projectinrichting uitdrukkelijk aan de koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van de koper worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

Artikel 5: Projectsupport
1) De kosten voor het maken van CAD-tekeningen, collages en presentaties, alsmede de kosten van projectmanagement komen voor rekening van de koper en zullen separaat in rekening gebracht worden, tenzij anders overeengekomen.
2) De adviezen, presentaties, instructies e.d. worden door JFK Projectinrichting naar beste weten gegeven. JFK Projectinrichting staat echter niet in voor het behalen van het door de koper daarmee gewenste resultaat.

Artikel 6: Reclames
1) De koper dient de door hem gekochte zaak bij levering onverwijld te controleren, dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan JFK Projectinrichting te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.
2) In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen plaatsvinden naar de toestand waarin het verkeert op het tijdstip van de leve­ring.
3) Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd, zullen door deze ongebruikt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van JFK Projectinrichting worden gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden verleend tot de plaats(en) waar de zaken zijn opgeslagen. Het is de koper niet toegestaan deze zaken, zonder toestemming van JFK Projectinrichting, retour te zenden. Indien zulks wel geschiedt, komen de kosten hiervan voor rekening van de koper.
4) Indien de koper niet binnen de in artikel 8 lid 3 gestelde termijn heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het in het voorgaande lid gestelde niet is nagekomen, zal de koper geacht worden het afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard en vervallen alle vorderingsrechten terzake.
5) Ieder recht op reclame vervalt wanneer de afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1) De eigendom van door JFK Projectinrichting aan de koper verkochte en geleverde zaken zal eerst op de koper overgaan, indien en zodra de koper al haar verplichtingen jegens JFK Projectinrichting ten volle heeft voldaan.
2) Onder de verplichtingen als in lid 1 bedoeld worden tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke de koper aan JFK Projectinrichting verschuldigd is of wordt terzake van het niet dan wel niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van die verplichtingen.
3) De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal, al zijn aanspraken op verzekeraars aan JFK Projectinrichting te verpanden en de polis van deze verzekering aan JFK Projectinrichting ter inzage te geven. De koper mag de door JFK Projectinrichting afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van een bedrijf, in welk geval de koper op zijn beurt gehouden is die zaken onder beding van eigendomsvoorbehoud af te leveren.
4) Het is de koper verboden de door JFK Projectinrichting afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te ver­panden of daarop enig ander recht te vestigen.
5) Indien de koper zijn verplichtingen als in lid 3 en/of 4 bedoeld niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is JFK Projectinrichting gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen, waartoe de koper verplicht is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten gunste van JFK Projectinrichting een boete zal worden verbeurd ter grootte van 10% (tien ten honderd) van het door hem verschuldigde per dag dat hij in gebreke blijft. Het door de koper verschuldigde bedrag blijft volledig opeisbaar.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1) JFK Projectinrichting zal nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan haar afgeleverd product.
2) In geval van aansprakelijkheid van JFK Projectinrichting ter zake van enig gebrek, ontstaan tijdens enige handeling, welke JFK Kantoordesign heeft verricht of die aan haar kan worden toegerekend zonder dat zich de omstandigheid als in lid 1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van JFK Projectinrichting gedane uitkering, indien en voor zover die aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt; indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering wordt gedekt is de aansprake­lijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende levering of verrichte dienst doch in ieder geval maximaal tot een bedrag van €2.500 (tweeduizend vijf honderd euro).
3) Op gebreken in de door JFK Projectinrichting geleverde zaken of verrichte diensten dient de koper binnen acht werkdagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze heeft kun­nen constateren, jegens JFK Projectinrichting een beroep te doen.
4) Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van JFK Projectinrichting ter zake van gebreken in afge­leverde zaken of verrichte diensten zal verjaren door verloop van een jaar na het tijdstip van aflevering.
5) De aansprakelijkheid van JFK Projectinrichting voor schade, die het gevolg is van het handelen, de fouten of nalatigheden van personen, die niet in haar dienst zijn, doch van wier diensten zij gebruik maakt zal zijn beperkt overeenkomstig het sub 2 gestelde.
6) Indien een persoon als sub 5 bedoeld wordt aangesproken ter zake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienst van JFK Projectinrichting, zal hij het recht hebben zich te beroepen op iedere door JFK Projectinrichting jegens diens wederpartij bedongen aansprakelijkheidsbeperking of uitsluiting.
7) JFK Projectinrichting zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de koper geleden vervolgschade.

Artikel 9: Ontbinding
1) De bevoegdheid van de koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortkoming van JFK Projectinrichting wordt uitgesloten.
2) Een overeenkomst zal geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden, indien en zodra de koper zonder goede gronden geweigerd heeft de verkochte zaken in ontvangst te nemen, onverminderd het recht van JFK Kantoordesign op waarde- en schade­vergoeding.

Artikel 10: Schadevergoeding
1) Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming in de nakoming daarvan zal de koper zijn gehouden aan JFK Projectinrichting alle aanvullende schade te vergoeden, die deze heeft geleden terzake van tekortkoming door de koper.
2) Tot de schade als sub 1 behoort in ieder geval:
-  een rente over het niet betaalde gedeelte van vorderingen vanaf de dag van ingang van het kopers verzuim tot aan die der algehele voldoening ten belopen van 1% per maand;
-  alle kosten van invordering, waaronder begrepen de kosten van retourwissel, kwitanties, protesten, alsmede van naar het redelijk oordeel van JFK Projectinrichting noodzakelijk buitengerechtelijk en gerechtelijk incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand, welke worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten vordering, zulks met een minimum van € 275,- (twee honderd vijfenzeventig euro).
 
Artikel 11: Overgang van rechten
Indien JFK Projectinrichting jegens de koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die de zaak, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt onder bijzondere titel van de koper verkrijgt.

Artikel 12: Toerekening tekortkomingen
1) Tot de tekortkomingen, waardoor JFK Projectinrichting zijn verplichtingen niet kan nakomen, doch die hem niet kunnen worden toegerekend en die niet kunnen leiden tot schadevergoeding aan de koper, anders dan uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, behoren:
a. Enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of onvoorziene omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden.
b. Een tekortkoming als gevolg van:
-  stagnatie van de aanvoer van gereed product door onvoorziene weersomstandigheden;
-  ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is;
-  staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van JFK Projectinrichting, haar leveranciers of van derden, van welke diensten zij gebruik maakt;
-  schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken;
-  enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid.
3) Indien JFK Projectinrichting na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de koper onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet bin­nen de geldende betalingstermijn geschieden, heeft zij het recht ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van de koper onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van haar afleveringsplicht.
 
Artikel 13: Betaling
1)  Alle betalingen dienen binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld. Wanneer de koper niet in Nederland is gevestigd, zal deze - voordat de levering plaatsvindt - een letter of credit aan JFK Projectinrichting doen afgeven. JFK Projectinrichting is te allen tijde gerechtigd contante betaling en vooruitbetaling te vorderen.
2) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering vanaf  €2000,- exclusief omzetbelasting geschieden als volgt: 40% bij opdracht en 60% na aflevering. Bij turnkeyprojecten zal tussen JFK Projectinrichting en koper een betalingsschema per project worden afgesproken.
3) Ingeval van liquidatie, faillissement van of aanvraag van surseance van betaling door de koper zullen diens verplichtin­gen onmiddellijk opeisbaar zijn.
4) Na verloop van de in lid 1 genoemde termijn zal de koper zon­der ingebrekestelling in verzuim zijn en vanaf dat tijdstip rente verschuldigd worden conform het in art 10 lid 2 bepaalde.
5) In geval van te late betaling is JFK Projectinrichting gerechtigd ter zake van deze overeenkomst de aflevering van andere zaken op te schorten, dan wel gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.
6) Enige betaling door de koper, ongeacht de grootte van het bedrag of aanwijzingen zijdens de koper, zal steeds geacht worden te zijn geschied, in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente en invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van JFK Kantoordesign, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk anders verklaart.
7) Aan een vertegenwoordiger van JFK Projectinrichting kunnen nimmer bevrijdende betalingen terzake van het door JFK Projectinrichting gelever­de worden gedaan. Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, die verschuldigd zijn terzake van de betaling van zaken, op welke wijze die ook geschiedt of van het daartoe strekkende transfer van gelden komen voor rekening van de koper.
8) Indien en voor zover er volgens de koper gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 14: Intellectuele eigendom
1) Alle gegevens en bescheiden door JFK Projectinrichting vervaardigd al of niet in het kader van een specifieke opdracht of levering, als­ mede de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten, zijn onvoorwaardelijk eigendom van JFK Projectinrichting. Alle gege­vens en bescheiden mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JFK Projectinrichting noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of aan derden getoond dan wel ter hand worden gesteld, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. De koper is jegens JFK Projectinrichting aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat derden gegevens en bescheiden hebben gezien of daarover de beschikking hebben.
2) De door JFK Projectinrichting aan de koper afgegeven gegevens en bescheiden worden eigendom van de koper en mogen door deze worden gebruikt onder voorwaarde dat de koper aan zijn financiële verplichtingen jegens JFK Projectinrichting heeft voldaan. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij JFK Projectinrichting.
3) In geval van gebruikmaking van gegevens en bescheiden, welke JFK Projectinrichting van de koper heeft verkregen, of via laatstgenoemde van derden heeft ontvangen, staat de koper er jegens JFK Projectinrichting voor in dat met de gebruikmaking van die stukken geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast en vrijwaart de koper JFK Projectinrichting tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiende. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als hiervoor bedoeld tegen de gebruikmaking door JFK Projectinrichting bezwaar maakt, is JFK Projectinrichting zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd, terstond de gebruikmaking der betreffende stukken te staken en van koper vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aan­spraken van JFK Projectinrichting op eventuele verdere schadevergoe­dingen, zonder dat laatstgenoemde tot enig schadevergoe­ding aan koper gehouden zal zijn.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1) Op alle overeenkomsten, aangegaan door JFK Projectinrichting, alsmede op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan, als mede door haar verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
2) Alle geschillen uit de in het voorgaande lid bedoelde overeenkomsten en handelingen voortvloeiend of daarmee verband houdende, ook al worden die geschillen slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, zullen ter beoorde­ling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zwolle in Nederland.

JFK Kantoordesign / JFK Kantoor- en Projectinrichting / JFK Projectinrichting
K.v.K. nr.: 52513815